תקנון

הסכם משתמש

הסכם משתמש

הסכם משתמש

1. מבוא אתר האינטרנט PhoneNumber.co.il (להלן: "באתר", "האתר") שמח שבחרת להשתמש באתר. שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש הכתובים בדף זה. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או עובדיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין המשתמש בשירותי האתר או הגולש (להלן: "הגולש") ביחס לשימוש בשירותי האתר ו\או גלישה באתר. האמור בהסכם זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים כאחד. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר ו\או להסיר כל אפליקציה או תוכנה הזמינים במסגרת שירותי האתר. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

2. תנאי שימוש 2.1. אני הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה. 2.2. אני הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעילויות הבאות באתר: 2.2.1. אני הגולש מודע לכך ששימוש בשירותי האתר ייעשו רק למטרות שאינן עוברות על חוקי מדינת ישראל ו\או מטרות שאינן עוברות על הסכם זה.

2.2.2. אני הגולש מצהיר כי לא אבצע בשירותי האתר כל פעולה לא חוקית, פוגענית, מאיימת, מעליבה, מטרידה, משמיצה, גסה, מגונה, מינית, אלימה, גזענית או פעולה המעוררת התנגדות מכל סוג שהוא, כולל פעולה המעודדת התנהגות שמהווה עבירה פלילית, העוברת על החוקי מדינת ישראל. האתר שומר לעצמו את הזכות לסיים ו\או להפסיק מידית את פעילות החשבון במקרה שבשיקול דעתה הבלעדי הגולש ביצע הפרה של כל חוק או תקנה שנקבעה בהסכם זה ו\או בחוקי מדינת ישראל.

2.3. במידה והגולש יפר את התחייבויותיו לפי הסכם זה ו\או לפי חוקי מדינת ישראל, מסכים ומאשר הגולש לבעלי האתר להעביר את פרטיו לצד הרואה עצמו נפגע מפעולות אלו, ו\או לכל רשות מוסמכת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך בקבלת אישור הגולש מראש.

2.4. אני הגולש, מודע לכך שבמידה שירותי האתר הופסקו ו\או הושעו האתר אינו מחוייב לי בשום צורה שהיא.

2.5. אני הגולש, מודע לכך שהאתר לא יהיה אחראי לכישלון ו\או ליקויים של כל שירות המוצע על ידי האתר, עקב שריפות, שביתות, פיצוצים, הפסקות חשמל, רעידות אדמה, שיטפונות, סכסוכי עבודה, תקלה במתקני לווין ו\או חיבורי תקשרות או כל עניין אחר שמעבר לשליטתו של האתר.

2.6. אחריותם של בעלי האתר ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר ו\או האפליקציות הזמינות במסגרת השירות. או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר. כמו כן אני מצהיר כי אני מודע לכך שתיתכנה תקלות\הפסקות\שיבושים באספקת השרות מעת לעת.

3. שינוי תנאים

3.1. האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

4. שיפוי

4.1. אתה תשפה את האתר, בעלי האתר, עובדיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.

5. ברירת דין וסמכות שיפוט

5.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

6. תקפות הוראות תקנון זה

6.1. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

7. מוקד שירות לקוחות

7.1. האתר מפעיל מוקד שירות לקוחות לתמיכה בשימוש. ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות דרך עמוד הצור קשר שלנו.

8 קבצי עוגיות (Cookies).

"Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

8.2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.